Sołectwo Czarna Dąbrówka
   
 
  Charakterystyka sołectwa
Sołectwo Czarna Dąbrówka to największe sołectwo w naszej gminie. W skład sołectwa wchodzi miejscowość Czarna Dąbrówka, którą zamieszkuje 1101 osób.
Ulica Brzozowa – 12 osób, ulica Bytowska – 117 osób, ulica Cicha – 17 osób, ulica Dworcowa – 44 osoby, ulica Gdańska – 58 osób, ulica Jabłoniowa – 10 osób, ulica Jeziorna – 102 osoby, ulica Kaszubska – 28 osób, Ulica Leśna – 126 osób, ulica Lęborska – 64 osoby, ulica Miła – 11 osób, ulica Ogrodowa – 91 osób, ulica Polna – 11 osób,  ulica Stanisława Kostki – 1 osoba, ulica Przemysłowa – 11 osób, ulica Słupska – 398 osób.
Powierzchnia obrębu wsi wynosi 1253,4 ha.
1. Rys historyczny.
Dawne nazwy wsi to Damerkow (1366), Damerkan (1566), Damerow (1618), Dąbrowa (1659), Dombrowa(1841) pochodzące od słowa dąbrowa lub dąbrówka. Od XIX w. w nazwie miejscowości występuje człon "czarna". Dawniej tereny wsi zamieszkiwały plemiona słowiańskie. Burzliwa i zmienna historia spowodowała, że ziemie te były pod wpływem Krzyżaków, Szwedów, Branderburczyków i potem zaborów pruskich. Informacja z około 1784 roku podaje, że wieś posiada 1 folwark, 6 chłopów,, 5 robotników folwarczych. Wtedy to powstaje Dąbrówka A i B należąca do różnych właścicieli. Przypuszcza się, że same zabudowanie folwarczne powstają w drugiej połowie XIX wieku, natomiast dwór powstałw pierwszej dekadzie XX wieku. Od XIX w. mieszkańcy wsi Kaszubi, walczyli o przyłączenie tych ziem do Polski. Po II wojnie światowej do wsi przyjeżdżali osadnicy z różnych stron kraju i w wyniku rozbudowy pierwotny w 1941 r. istniały we wsi liczne spółdzielnie, sklepy, zakłady handlowe i rzemieślnicze, stowarzyszenia oszczędnościowo-pożyczkowe. Aktualnie wieś jest wielokulturowaz przewagą kultury kaszubskiej. Zamieszkują ją w większości Kaszubi Bytowscy, którzy posługują się odrębnymi dialektami i obyczajami. Kultywowane są tradycje folkloru kaszubskiego.
2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie wsi.
2.1 Zabudowa architektoniczna
Wieś jest wsią majdanową, czyli placową. W jej centrum krzyżują się drogi ze Słupska do Kartuz i Gdyni oraz z Bytowa do Lęborka, dzieląc wieś na cztery części.
 Zabudowa mieszkaniowa wsi jest zróżnicowana pod względem charakteru, jak i stanu technicznego, rozproszona.Od strony zachodniej dominuje zabudowa rolnicza, siedliskowa, od północy osiedle domków jednorodzinnych, od południa zabudowa mieszana, jednorodzinna oraz bloki mieszkalne.Na ogólną liczbę 115 zabudowań, zabudowa jednorodzinna i siedliskowa to 73 budynki. Pozostała to zabudowa wielorodzinna, w tym 18 budynków to bloki mieszkalne dwunastorodzinne i jeden blok dwudziestoczterorodzinny. Zabudowa wielorodzinna powstała na potrzeby Państwowych Gospodarstw Rolnych i tworzy pewien dysonans wśród wewnętrznej zabudowy tradycyjnej wsi. Założenie dworsko-folwarczne składa się z części rezydencjonalnej, gospodarczej i kolonii domów folwarcznych. Dwór usytuowany jest w centrum podwórza gospodarczego, od wschodu otoczony parkiem zachowanym w szczątkowej formie. Domki folwarczne położone są w południowo-wschodniej części wsi, przy bocznej drodze, ustawione kalenicowo w stosunku do drogi. Zasób ten należał do Skarbu Państwa, aktualnie dwór został przez Agencję Nieruchomości Rolnych sprzedany osobie prywatnej.
Nad wsią góruje kościół parafialny pw. Św. Stanisława Kostki z 1936 r. Wewnątrz wsi położone są obiekty użyteczności publicznej. W centrum miejscowości znajduje się częściowo zagospodarowane jezioro wiejskie. Dalsza część wymaga zagospodarowania. 
2.2 Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze i kulturowe.
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej wieś położona jest w obrębie mezoregionu Pojezierze Kaszubskie, będącego częścią Pojezierza Wschodnio-pomorskiego. Na północ od miejscowości występuje duża forma rynnowa, wypełniona częściowo przez jezioro Kozie i jezioro Mikorowo. Wewnątrz wsi znajduje się częściowo zagospodarowane jezioro, a także bagnisty, niezagospodarowany teren /od GCKiB do ronda/. Dookoła wsi występuje dziewicza przyroda: lasy, jeziora, torfowiska, użytki ekologiczne, rzeki (szczegółowy opis w części dotyczącej gminy). W obrębie wsi znajduje się jedno stanowisko archeologiczne, objęte strefą częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej oraz dziesięć stanowisk archeologicznych objętych strefą ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Wielokrotne pożary zniszczyły większość zabytków architektonicznych. Zachował się kościół murowany z 1936 r., rozbudowany w roku 1980 oraz zespół dworsko-folwarczny, z częścią rezydencjonalną, gospodarczą i kolonią domów folwarcznych (początek XX w.). Oba te obiekty znajdują się w ewidencji konserwatorskiej.
2.2 Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze i kulturowe
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej wieś położona jest w obrębie mezoregionu Pojezierze Kaszubskie, będącego częścią Pojezierza Wschodnio-pomorskiego. Na północ od miejscowości występuje duża forma rynnowa, wypełniona częściowo przez jezioro Kozie i jezioro Mikorowo. Wewnątrz wsi znajduje się częściowo zagospodarowane jezioro, a także bagnisty, niezagospodarowany teren /od GCKiB do ronda/. Dookoła wsi występuje dziewicza przyroda: lasy, jeziora, torfowiska, użytki ekologiczne, rzeki (szczegółowy opis w części dotyczącej gminy). W obrębie wsi znajduje się jedno stanowisko archeologiczne, objęte strefą częściowej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej oraz dziesięć stanowisk archeologicznych objętych strefą ograniczonej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Wielokrotne pożary zniszczyły większość zabytków architektonicznych. Zachował się kościół murowany z 1936 r., rozbudowany w roku 1980 oraz zespół dworsko-folwarczny, z częścią rezydencjonalną, gospodarczą i kolonią domów folwarcznych (początek XX w.). Oba te obiekty znajdują się w ewidencji konserwatorskiej.
2.3 Walory turystyczne
Z uwagi na sprzyjające warunki do rozwoju turystyki należy dążyć do jej rozwijania poprzez poprawę i budowę infrastruktury turystycznej, poprawę oznakowania, podniesienia jakości usług turystycznych, estetyki wsi i promocji. (Opis walorów turystycznych sołectwa zamieszczono w punkcie 3 – Charakterystyka otoczenia sołectwa – gmina Czarna Dąbrówka).
2.4 Warunki klimatyczne i glebowo-rolnicze
Warunki klimatyczne
Klimat sołectwa cechuje przejściowość. Występuje tu najniższa w województwie liczba dni
z wiatrem silnym i bardzo silnym. Roczna suma opadów jest wysoka (około 700 mm rocznie). Liczba dni z pokrywą śnieżną należy do jednych z największych w województwie. Zimy są cieplejsza a lata chłodniejsze. Średnia roczna temperatura wykazuje wahania między 6,5-7,6 ºC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, najzimniejszym luty. Bogaty obszar leśny powoduje wyrównany termicznie profil dobowy i roczny, i zwiększoną wilgotność powietrza.

Warunki glebowo-rolnicze
Wokół sołectwa Czarna Dąbrówka przeważają gleby bielicowe, pseudo-bielicowe i rdzawe na piaskach i glinach. Ponadto występują gleby torfowe i murszowe. Grunty orne to najczęściej gleby klasy IV i V, użytki zielone to gleby IV i V klasy. Funkcje rolnicze wykształciły się na terenach nie zalesionych o lepszych warunkach glebowych. Gleby wokół jezior i rzek są najczęściej podmokłe. W sołectwie większość gleb stanowiły grunty będące własnością Skarbu Państwa. Najczęstszą formą ich zagospodarowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych jest sprzedaż i dzierżawa. Tradycyjne gospodarstwa rolne są rozdrobnione i cechuje je niska intensywność gospodarowania.
2.5 Gospodarka i ludność
Gospodarka
Czarna Dąbrówka jest typowym sołectwem tzw. popegeerowskim, gdzie pracowała większość mieszkańców. W gospodarstwie rolnym obecnie pracuje niewiele osób. Część mieszkańców pracuje w administracji publicznej i samorządowej, w usługach (sklepy, usługi bytowe, gastronomia). Większość mieszkańców dojeżdża do pracy w Słupsku i Bytowie. Ważniejsze zakłady pracy na terenie wsi to: Zakład Produkcji Styropianu STYROPAN,  Zakład Stolarsko-Budowlany,  BAT Sierakowice Oddział Czarna Dąbrówka, Gospodarstwo Rolne. Rolnictwo indywidualne i agroturystyka są słabo rozwinięte. Według stanu z 31.12.2013 r. w Czarnej Dąbrówce istniało 116 podmiotów gospodarki narodowej /w rejestrze REGON/.
Ludność
Według stanu na 1 marca 2016 roku  liczba mieszkańców wsi Czarna Dąbrówka wynosiła 1101 osób. 
Z przedstawionych danych wynika, że liczba dzieci w wieku przedszkolnym będzie się zwiększać, co dodatkowo wzmacnia wniosek o uruchomienie we wsi przedszkola, do którego mogłyby uczęszczać również dzieci z okolicznych wsi. Młodzież w wieku 16-25 lat to 17,6%, a odsetek ludzi starszych przekracza 10%. Analiza powyższa może być wykorzystana przy planowaniu zajęć edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, prac porządkowych. Odsetek osób niepełnosprawnych w populacji w gminie przekracza 12%.
2.6 Infrastruktura techniczna
Drogi i komunikacja
Drogi wojewódzkie: 211 Nowa Dąbrowa – Żukowo, 212 Osowo Lęborskie – Zamarte  przecinają wieś na części oddzielając je od siebie. W 2008 r. wybudowane zostało nowe rondo, co poprawiło bezpieczeństwo na skrzyżowaniu tych dróg.  Drogi te zapewniają dogodne połączenia z ośrodkami miejskimi w Bytowie, Słupsku, Lęborku i z miastem wojewódzkim Gdańsk. Sieć dróg powiatowych i gminnych zapewnia dogodne połączenia z miejscowościami na terenie gminy. Jakość dróg ze względu na brak poboczy i często nieutwardzoną nawierzchnię wymaga modernizacji i remontu (w tym ulice wewnątrz miejscowości).  Komunikacja publiczna zapewnia połączenia z miastami i miejscowościami na terenie gminy.
Wodociągi i kanalizacja, odpady komunalne
Sołectwo zaopatrywane jest w wodę z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 115. Jakość wody jest bardzo dobra i czysta bakteriologicznie. Wodociągi doprowadzają wodę do wszystkich budynków. Sołectwo jest skanalizowane. W Czarnej Dąbrówce funkcjonuje oczyszczalnia ścieków. Gmina posiada opracowany i wdrożony „Program Gospodarki Stałymi Odpadami Komunalnymi”.  Odbiór odpadów od mieszkańców odbywa się na podstawie umowy zawartej między gminą a firmą wywozową wg opracowanego harmonogramu.. W Czarnej Dąbrówce umieszczone są kosze uliczne. Telefonizacja i informatyzacja.
Przez Czarną Dąbrówkę przebiega telekomunikacyjny kabel światłowodowy Bytów-Lębork. We wsi znajduje się nowoczesna cyfrowa centrala telefoniczna oraz jest dostęp do sieci operatorów telefonii komórkowej. W okolicach Czarnej Dąbrówki wybudowano trzy maszty telefonii komórkowej. Bolączką mieszkańców jest brak stałego dostępu do Internetu – nowoczesne usługi ISDN TPSA są dla większości mieszkańców zbyt drogie.
Gospodarka cieplna, gaz.
Obiekty użyteczności publicznych zaopatrywane są w ciepło przez kotłownie lokalne opalane węglem, które pracują wyłącznie na potrzeby tych obiektów, gdzie są zainstalowane, tj. w szkole podstawowej, na osiedlu mieszkaniowym, w urzędzie gminy, w Gminnym Ośrodku Kultury. Indywidualne źródła ciepła pracują w domach jednorodzinnych i są w zdecydowanej większości opalane drewnem i węglem. W sołectwie i gminie brak dostępu do gazu sieciowego. Mieszkańcy korzystają z gazu z butli.
2.7 Infrastruktura społeczna
Infrastruktura społeczna obejmuje pakiet usług z zakresu administracji, łączności, bezpieczeństwa publicznego, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i sportu oraz usług decydujących o jakości życia. Wszystkie usługi specjalistyczne są dostępne mieszkańcom w miastach odległych od wsi: Bytów 27 km, Słupsk 40 km, Lębork 29 km, Gdańsk 80 km. We wsi sołeckiej Czarna Dąbrówka zlokalizowane są usługi realizowane przez następujące jednostki:
- urząd gminy (z urzędem stanu cywilnego),
- Bank Spółdzielczy Łeba Oddział Czarna Dąbrówka,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Dąbrówce,
- Komisariat Policji w Czarnej Dąbrówce,
- Urząd Pocztowy w Czarnej Dąbrówce,
- stacja telefonii cyfrowej,
- Spółdzielnie Mieszkaniowe w Czarnej Dąbrówce,
- cmentarz komunalny.
Oświata i wychowanie
W Czarnej Dąbrówce funkcjonuje Zespół Szkół.. W Zespole funkcjonują oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa i gimnazjum.  Brak szkoły średniej – młodzież dojeżdża do szkół licealnych
i zawodowych do Bytowa, Słupska i Lęborka.

Kultura
- Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Kostki,
- Gminne Centrum Kultury i Biblioteka  - obiekt wolnostojący, sala widowiskowa z zapleczem na 150 osób, sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe i socjalne. W GCKiB -prowadzona jest różnorodna działalność w okresie całego roku, w tym kółko teatralne, plastyczne, kluby seniora oraz organizowane są  imprezy o charakterze kulturalnym. Imprezy rekreacyjne i sportowe o charakterze gminnym, a także o wymiarze krajowym i międzynarodowym organizuje również GCKiB.
-  Biblioteka Publiczna w Czarnej Dąbrówce mieści się w tym samym budynku  i zajmuje powierzchnię około 80 m², z wypożyczalnią i czytelnią. Księgozbiór to około 13.000 woluminów, czytelnia wyposażona jest w komputery z dostępem do Internetu.
Sport
W Czarnej Dąbrówce znajduje się Gminny Stadion Sportowy mający do dyspozycji boisko do piłki nożnej, kort tenisowy, zaplecze socjalno-sanitarne. Zespoły boisk do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej zlokalizowane są w obrębie działek szkolnych. Istnieją dwa kompleksy boisk o nawierzchni sztucznej, ogrodzone i oświetlone. Jeden powstał w 2006 roku, a w 2008 roku powstał kompleks boisk w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012”. Infrastruktura kulturalna i sportowa wykorzystywana jest w okresie letnim przez turystów, którzy korzystają również z pozostałej infrastruktury społecznej i usługowej w gminie. Stadion sportowy jest obecnie modernizowany. Został ogrodzony, wybudowano ciąg dojazdowy. Wybudowano również bieżnię 100 mb o nawierzchni mineralnej oraz skocznię w dal i rzutnię do pchnięcia kulą.
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
W zakresie ochrony zdrowia opiekę medyczną sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Czarnej Dąbrówce. Wyposażony jest w trzy gabinety lekarskie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej: gabinet stomatologiczny, gabinety rehabilitacyjne. W budynku NZOZ znajduje się też apteka. Budynek ośrodka zdrowia został odnowiony w 2004 r., zamontowano nowoczesne ogrzewanie ekologiczne. Istnieje też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.

Handel i gastronomia
W Czarnej Dąbrówce działa około dziewięć placówek handlowych,  restauracja. Jesienią 2014 roku oddano do użytku „BIEDRONKĘ” 
Reklama
 
Centrum Informacji Turystycznej
 
Centrum Informacji Turystycznej ul. Słupska.

Link do strony CIT
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=